Iesvētības

Iepazīsti Baznīcas mācību un apliecini savu ticību, kļūstot par pilntiesīgu draudzes locekli.

Iesvētības ir Baznīcas iedibināts svinīgs rituāls, kurā kristītais pēc Baznīcas mācības iepazīšanas iesvētes apmācībās apliecina savu ticību, tiek uzņemts par pilntiesīgu draudzes locekli un tiek pielaists pie Svētā Vakarēdiena saņemšanas. Pēc LELB kārtības var tikt iesvētīti arī pilngadību nesasnieguši jaunieši.

Lai kļūtu par LELB Bolderājas draudzes locekli, nepieciešams būt kristītam un iesvētītam. Tie ir nozīmīgi notikumi, kuros cilvēks apliecina savu ticību Dievam un vēlmi tiekties mīlēt Dievu pāri visām lietām un savu tuvāko kā sevi pašu. Ja par bērna kristībām tēlaini var sacīt, ka tas ir Dieva teikts “jā” cilvēkam, šādi mums apliecinot savu mīlestību un žēlastību, tad iesvētības ir kā cilvēka jāvārds Dievam. Iesvētību brīdī cilvēks apliecina savu apzinātu izvēli sekot Kristum un vēlmi piederēt Latvijas Evaņģēliski Luteriskajai Baznīcai un Bolderājas draudzei.

Lai sagatavotos iesvētībām LELB Bolderājas draudzē, jāapmeklē Alfa kurss un tam sekojošās Iesvētes mācības. Vairāk par Alfa kursu, lasīt šeit.

Uz Alfa kursu aicināti arī tie, kas vēlas laulāties Bolderājas baznīcā, kristīt bērnu vai kļūt par krustvecākiem, bet vēl nav draudzes locekļi.

Kursa noslēgumā pirms iesvētībām notiek tikšanās ar draudzes mācītāju un draudzē jāiesniedz draudzes locekļa reģistrācijas anketa.

Biežāk uzdotie jautājumi:


Ar ko iesvētības atšķiras no kristībām?

Iesvētības ir cilvēka apzināts jāvārds bērnībā saņemtai kristībai. Ar kristību brīdī bērns pieder Kristus baznīcai, balstoties uz vecāku lūgumu un ticību, savukārt ar iesvētību brīdī viņš apliecina pats savu vēlmi un arī gatavību uzņemties atbildību par savu tālāko garīgo izaugsmi. Ja cilvēks kristību saņem pieaugušā vecumā, tad kristība un iesvētība parasti ir viens notikums.


Kāpēc nepieciešams iesvētīties?

Mēs augam un attīstāmies jomās, kurās esam gatavi izdarīt izvēli un uzņemties atbildību. Tas pilnā mērā attiecas arī uz mūsu garīgo dzīvi un izaugsmi. Iesvētības ir brīdis, kurā publiski – draudzes priekšā – apliecinām savu vēlmi sekot Kristum un iet kristīgās ticības ceļu kopā ar konkrēto draudzi un saņemam draudzes pieņemšanu, aizlūgšanu un svētību. Līdzīgi kā kristības arī iesvētības turpmākā dzīvē var kalpot kā atskaites punkts.


Vai pirms iesvētībām ir jāiziet kādas apmācības?

Lai mēs izdarītu apzinātu izvēli dzīvot garīgu dzīvi, mums ir vajadzīgs kristīgās ticības pamatus un luteriskās Baznīcas tradīciju iepazīt dziļāk un pilnīgāk. Šim nolūkam Bolderājas draudzē tiek rīkots Alfa kurss un Iesvētes mācības.


Vai apmācības obligāti jāiziet Bolderājas draudzē?

Sagatavoties iesvētībām var arī citās evaņģēliski luteriskajās draudzēs, tomēr tādā gadījumā būtiski ir iepazīt tuvāk draudzi, kurā ir nodoms iesvētīties. To var īstenot, regulāri apmeklējot dievkalpojumus un satiekoties ar draudzes mācītāju.


Cik izmaksā iesvētības?

Katrs draudzes loceklis ir aicināts ziedot draudzei, tā atbalstot draudzes kalpošanas un darbību.


Kā notiek iesvētības?

Tās notiek draudzes dievkalpojuma laikā. Cilvēks apliecina savu ticību Trīsvienīgajam Dievam, un arī apliecina gatavību dzīvot kristīgi ticīga cilvēka dzīvi. Iesvētes kandidāts apliecina gatavību praktizēt ticību gan personīgi, gad draudzes ietvaros, izsaka savu vēlmi piederēt konkrētai draudzei. Draudze no savas puses apliecina iesvētīto par pilntiesīgu draudzes locekli, aizlūdz un svētī tālākam ceļam.


Vai vēlreiz jāiesvētās, ja citas draudzes loceklis vēlas pievienoties Bolderājas draudzei?

Nē, bet ir iespēja iesvētību dievkalpojuma laikā apliecināt savu vēlmi pievienoties konkrētai draudzei un tikt svinīgi uzņemtam draudzē.


Kā Bolderājas draudzei var pievienoties citas konfesijas pārstāvis?

Apmeklējot Alfa kursu un Iesvētes mācības, lai sagatavotos iesvētībām.


Kā var izstāties no Bolderājas draudzes?

Tam nav kāda īpaša kārtība, bet mācītāja lūgums ir pirms tam atnākt uz sarunu.